ระบบกรอกใบสมัคร ออนไลน์
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ขั้นตอนการสมัคร

 • กรอกใบสมัครออนไลน์
 • พิมพ์ใบสมัครเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน (ค่าสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือก 700 บาท)
 • ส่งเอกสารการสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครที่โครงการฯ
 • ติดต่อ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 ห้อง 305 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
  โทรศัพท์ : 02-310-8242 , 086-336-7331
  E-mail : bbalogisticsscm@rumail.ru.ac.th

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารการสมัครทุกชุด

 1. รูปถ่าย 1.5 – 2 นิ้ว (ไม่เกิน 3 เดือน)       จำนวน 4 ชุด
 2. สำเนาวุฒิการศึกษา                              จำนวน 4 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน                             จำนวน 4 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน 4 ชุด
 5. ใบรับรองแพทย์                                    จำนวน 1 ชุด
 6. กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล                           จำนวน 4 ชุด
 7. ค่าธรรมเนียมการสมัคร                         700 บาท

กรอกใบสมัคร
ออนไลน์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ค้นหาใบสมัคร
เพื่อตรวจสอบและสั่งพิมพ์ใบสมัคร